Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) citovaného zákona prenajať tento majetok :

 

  1. prenájom nehnuteľností pre Arcidiecéznu charitu Košice, IČO: 35514027, so sídlom Bočná 2, 040 01 Košice:

 

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) citovaného zákona prenajať tento majetok :
1. prenájom nehnuteľností pre Arcidiecéznu charitu Košice,  IČO: 35514027, so sídlom Bočná 2, 040 01 Košice: 
  názov nehnuteľností:    pozemky registra C KN parc.  č.  3246/4 výmere 211 m2 ,
  č. 3246/5 o výmere 222 m2 a časť parc. č. 3246/1 o výmere 1067 m2,celková výmera 1 500 m2
           k. ú.                             Južné Mesto                                                   
           účel                             výstavba charitného domu
           doba nájmu                 určitá (40 rokov)                       
           cena za prenájom            1 €/rok za celý predmet nájmu
dôvod : riešenie bývania ľudí bez domova, pomôcť mestu znížiť počet ľudí žijúcich na ulici (verejný záujem obyvateľstva) a výstavba charitného domu z vlastných finančných zdrojov.  
 
 
K uvedeným nehnuteľnostiam nie je možné predložiť cenové ponuky.