Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. prenajať tento majetok

prenájom veľkej telocvične vo výmere 1215 m2 – stavba súp. č. 2368 na parcele č. 2630/4, popis stavby: telocvičňa v objekte Základnej školy Bernolákova 16 v Košiciach, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Terasa, obec: Košice – Západ, okres Košice II a je evidovaná Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom na LV č. 12576,

nájomcovi: Školský športový klub ZŠ Bernolákova 16, o.z., Bernoláková 16, 040 11 Košice

  1. priamym nájmom,
  2. za ročné nájomné 212,5,- € a prevádzkové náklady,
  3. na dobu neurčitú, v rozsahu 8,5 hodín týždenne podľa časového rozvrhu schváleného správcom majetku, za účelom organizácie tréningového procesu a súťažných zápasov mládeže,

ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – všeobecný záujem podporovať subjekty zabezpečujúce mimoškolské záujmové činnosti a pohybovo – športové aktivity detí, čím sa podporuje harmonický vývin detí a vedie ich k aktívnemu využívaniu voľného času, za podmienky, že nájomca bude zabezpečovať údržbu prenajatých priestorov na vlastné náklady v dohodnutom rozsahu.