Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  prenajať tento majetok:

prenájom telocvične o výmere 612 m², ktorá sa nachádza v objekte Základnej školy Belehradská 21 v Košiciach – stavba súp. č. 2574 na parcele č. 3658/1, katastrálne územie Nové Ťahanovce, obec: Košice – Sídlisko Ťahanovce, okres Košice I, evidovaná Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom na LV č. 2393,

nájomcovi: Školský Basketbalový Klub GALAXY, Floriánska 1362/7, 040 01 Košice,                          

 a) priamym nájmom,

 b) za ročné nájomné 150,- Eur a prevádzkové náklady,

 c) na dobu neurčitú, v rozsahu 6 hodín týždenne počas šk. roka, podľa časového rozvrhu schváleného správcom majetku, za účelom organizácie súťažných zápasov klubu,

ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu všeobecného záujmu podporovať subjekty zabezpečujúce mimoškolské záujmové činnosti a pohybovo – športové aktivity detí a mládeže, čím sa podporuje ich harmonický vývin a vedie ich k aktívnemu využívaniu voľného času, za podmienky, že nájomca bude zabezpečovať údržbu priestorov na vlastné náklady v dohodnutom rozsahu.