Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - objekt zrušenej ZŠ Dneperská 1, Košice

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako dôvod hodný osobitného zreteľa, ak o ňom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou.

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) citovaného zákona prenajať tento majetok:

prenájom nehnuteľností:

- budova súpisné č. 1401 na pozemku parcela registra C KN č. 4156/1 o výmere 6822 m² (budova zrušenej Základnej školy, Dneperská 1, Košice),

- pozemky parcela č. 4156/1 o výmere 4487 m², parcela č. 4156/2 o výmere 13 703 m², parcela č. 4157 o výmere 217 m², parcela č. 4158/18 o výmere 330 m² (celková výmera prenajatých pozemkov 18737 m²),

ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Jazero, obec: Košice – Nad Jazerom, okres Košice IV, evidované Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom na LV č. 13347,

nájomcovi: Dobrá škola n.o., Dneperská 1, Košice

  1. priamym nájmom,
  2. na dobu určitú – predĺženie nájomnej zmluvy č. 2010001596 do 01.01.2025,
  3. za ročné nájomné 1,- €/m² za budovu a 0,33,- €/m² za nájom pozemkov,

ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – všeobecný záujem podporovať prevádzkovanie základnej školy, za podmienky, že nájomca je povinný investovať do zhodnotenia predmetných nehnuteľností finančné prostriedky min. vo výške 155 000,- Eur v prvej polovici trvania nájmu.