Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - objekt zrušenej ZŠ Park mládeže 5, Košice

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako dôvod hodný osobitného zreteľa, ak o ňom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou.

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) citovaného zákona prenajať tento majetok:

Alternatíva a)

prenájom nehnuteľností:

- budova súpisné č. 634 o výmere 4960,7 m²  na pozemku parcela „C“ č. 5500,

- pozemok parcela „C“ č. 5498/1, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 8119 m²,

- pozemok parcela „C“ č. 5499, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 431 m²,

ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území: Severné Mesto, obec: Košice – Sever, okres: Košice I a sú evidované Okresným úradom, katastrálny odbor v Košiciach  na LV č. 14032,

nájomcovi: Gymnázium, Park mládeže 5, Košice, IČO: 35 53 17 54

  1. priamym nájmom,
  2. na dobu určitú – 10 rokov,
  3. za ročné nájomné 1,- €/m² za budovu a 0,33,- €/m² za nájom pozemkov,

ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – všeobecný záujem podporovať prevádzkovanie gymnázia, za podmienky, že nájomca je povinný investovať do zhodnotenia predmetných nehnuteľností finančné prostriedky min. vo výške 70 000,- Eur, z toho v prvej tretine trvania nájmu finančné prostriedky min. vo výške 30 000,- Eur.

 

 

Alternatíva b)

prenájom nehnuteľností:

- budova súpisné č. 634 o výmere 4960,7 m² na pozemku parcela „C“ č. 5500,

- pozemok parcela „C“ č. 5498, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 8119 m²,

- pozemok parcela „C“ č. 5499, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 431 m²,

ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území: Severné Mesto, obec: Košice – Sever, okres: Košice I a sú evidované Okresným úradom, katastrálny odbor v Košiciach  na LV č. 14032,

nájomcovi: Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

  1. priamym nájmom,
  2. na dobu určitú – 10 rokov,
  3. ročné nájomné 3,- €/m² za budovu a 0,33,- €/m² za nájom pozemkov,

ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – všeobecný záujem podporovať prevádzkovanie gymnázia.