Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Postupimská

prenájom prenájmom časti pozemku o výmere 6111 m² v areáli Základnej školy Postupimská 37 v Košiciach na parcele č. 2424/1, katastrálne územie Furča,
obec: Košice – Dargovských hrdinov, okres Košice III, evidovaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v Košiciach na LV č. 1, za podmienky, že nájomca je povinný
investovať do zhodnotenia prenajatých pozemkov v prvej polovici trvania nájmu finančné prostriedky min. vo výške 18 333 Eur a bude vykonávať údržbu pozemku na vlastné náklady.

nájomcovi: FUTBALOVÁ AKADÉMIA BENECOL KOŠICE, Postupimská 37, Košice

a) priamym nájmom,
b) za ročné nájomné 1,- Euro a prevádzkové náklady,
c) na dobu určitú 10 rokov, za účelom organizácie tréningového procesu a zápasov klubu,

ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu
všeobecného záujmu podporovať subjekty zabezpečujúce mimoškolské záujmové činnosti a pohybovo – športové aktivity detí a mládeže, čím sa
podporuje ich harmonický vývin a vedie ich k aktívnemu využívaniu voľného času, za podmienky, že nájomca je povinný investovať do zhodnotenia
prenajatého pozemku v prvej polovici trvania nájmu finančné prostriedky min. vo výške 18 333 Eur a zároveň bude vykonávať údržbu pozemku na vlastné náklady.


K uvedenej nehnuteľnosti nie je možné predložiť cenovú ponuku


V Košiciach dňa : 25.01. 2021
Zverejnené dňa : 25.01. 2021
Zvesené dňa :         .02. 2021
Spracoval : Mgr. Mário Švec, vedúci referátu športu a mládeže
Mgr. Branislav Macko, oddelenie školstva
Zverejnila : Lešková