Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - telocvičňa na ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako dôvod hodný osobitného zreteľa, ak o ňom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou.

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) citovaného zákona prenajať tento majetok:

prenájom malej telocvične na ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice –  stavba  bez súpisného  číslo na parcele registra C KN č. 4259, o výmere 291,61 m², ktorá sa nachádza v katastrálnom území: Jazero, obec: Košice – Nad Jazerom, okres: Košice IV a je evidovaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v Košiciach, na LV č. 13348,

nájomcovi: Školský športový klub TYDAM Košice, Užhorodská 1, 040 11 Košice

  1. priamym nájmom,
  2. za ročné nájomné 330,- € a prevádzkové náklady,
  3. na dobu neurčitú, v rozsahu 16,5 hodín týždenne podľa časového rozvrhu schváleného správcom majetku, za účelom organizácie tréningového procesu mládeže,

ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – všeobecný záujem podporovať subjekty zabezpečujúce mimoškolské záujmové činnosti a pohybovo – športové aktivity detí, čím sa podporuje harmonický vývin detí a vedie ich k aktívnemu využívaniu voľného času, za podmienky, že nájomca bude zabezpečovať údržbu prenajatých priestorov na vlastné náklady v dohodnutom rozsahu.