Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - telocvičňa na ZŠ Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II. 1, Košice

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný priamy prenájom majetku mesta v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako dôvod hodný osobitného zreteľa, ak o ňom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou.

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) citovaného zákona prenajať tento majetok:

prenájom veľkej telocvične na ZŠ Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II. 1, Košice –  stavba  na parcele registra C KN č. 3755/534, o výmere 661,65 m2, ktorá sa nachádza v katastrálnom území: Grunt, obec: Košice – Sídlisko KVP, okres: Košice II a je evidovaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v Košiciach, na LV č. 965,

nájomcovi: YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. Werferova 3, 040 11 Košice

  1. priamym nájmom,
  2. za ročné nájomné 675,- € a prevádzkové náklady,
  3. na dobu neurčitú, v rozsahu max. 27 hodín týždenne podľa časového rozvrhu schváleného správcom majetku za účelom organizácie tréningového procesu mládeže,

ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – všeobecný záujem podporovať subjekty zabezpečujúce mimoškolské záujmové činnosti a pohybovo – športové aktivity detí, čím sa podporuje harmonický vývin detí a vedie ich k aktívnemu využívaniu voľného času, za podmienky, že nájomca bude zabezpečovať údržbu prenajatých priestorov na vlastné náklady v dohodnutom rozsahu.