Prejsť na obsah

Zámer previesť majetok – tenisová dvojhala z dôvodu hodného osobitného zreteľa október 2020

Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) citovaného zákona previesť tento majetok :

 

      prevod Tenisovej dvojhaly súp. č. 2746 (ďalej len „tenisová dvojhala“) nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. KN-C č. 6993/19, 6993/25, 6993/28 a 6993/63 (bez pozemkov) v kat. úz. Severné mesto na Kostolianskej ceste v Košiciach občianskemu združeniu Telovýchovná jednota Košice so sídlom Rastislavova 104, Košice, IČO: 35 537 761 (ďalej len „kupujúci“) za kúpnu cenu 1 € (slovom jedno euro) z dôvodov hodných osobitného zreteľa a to, že kupujúci:

  1. zrekonštruuje tenisovú dvojhalu z vlastných finančných prostriedkov vo výške 350 000 €,
  2. sprevádzkuje tenisovú dvojhalu do 20 mesiacov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
  3. poskytne mestu Košice tenisovú dvojhalu jedenkrát ročne bezplatne pre podujatie, ktoré bude organizovať predávajúci, a to v rozsahu najmenej štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,
  4. poskytne minimálne raz za dva týždne bezplatne tenisovú dvojhalu športujúcim seniorom, na základe dohody s Radou seniorov počas doby 2 rokov od sprevádzkovania tenisovej dvojhaly,
  5. zoberie voči mestu Košice späť žalobu o zaplatenie 410 685,34 € (náhrada škody, ktorá mu mala vzniknúť v dôsledku odstránenia stavieb v Mestskom parku v kat. úz. Stredné mesto),

        K uvedenej nehnuteľnosti nie je možné predložiť cenové ponuky

 

   V Košiciach dňa :  30.10. 2020

 Zverejnené dňa   :  30.10. 2020

 Zvesené dňa       :      .11. 2020

 Vypracovalo      :  oddelenie právne a majetkové 

                               referát nakladania s majetkom

 Zverejňuje         :   Lešková