Prejsť na obsah

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v meste Košice pre školský rok 2019/2020

 

Oddelenie školstva MMK informuje rodičov budúcich prváčikov:

V zmysle schváleného  VZN č. 108  sa zápis do 1. ročníka  pre školský rok 2019/2020

bude konať  v dňoch 5. a 6. apríla 2019 vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice .

 

Legislatívna podpora:

A) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice  č. 108 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách:

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v priestoroch všetkých základných škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice a to:

    1. v prvý piatok od 01. apríla v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod., v prípade, ak pripadne tento termín zápisu na deň pracovného pokoja, zápis sa bude konať nasledujúci piatok v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod a 
    2. v prvú sobotu od 01. apríla v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod., v prípade, ak pripadne tento termín zápisu na deň pracovného pokoja, zápis sa bude konať nasledujúcu sobotu v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod..“

B) V školskom zákone v § 20 ods. 6  Plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom zákone je uvedené:

    Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.
     
     Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu – odkaz na § 8 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov:
    
Školský obvod základnej školy: Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v   ktorom  má  trvalé  bydlisko, so súhlasom  riaditeľa základnej školy, do ktorej sa  hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť   riaditeľovi   v školskom   obvode,   v   ktorom   má   žiak   trvalé   bydlisko,  ako  aj zriaďovateľovi  základnej  školy, do  ktorej  bol  žiak  prijatý.   
 
    
V zmysle § 60 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 19 a o ktorého prijatie na základe zápisu podľa § 20 ods. 2 požiadal zákonný zástupca do spádovej školy alebo inej školy podľa výberu zákonného zástupcu.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstvaa prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.
  

Prílohy

1. PDF 245,7 KB Leták