Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 27.02.2019 MK/A/2019/09864-2


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 25.02.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene činnosti a upovedomenie o začatí konania:

„Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov“

Navrhovateľ, ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, 040 01 Košice, predložil na Ministerstvo ŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o zmene predmetnej navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania.

Oznámenie o zmene činnosti je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení t.j. najmenej do 13.03.2019. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je pre verejnosť prístupné na webovom sídle MŹP SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-upravu-zhodnocovanie-odpadov

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní od doby, kedy bola o zmene činnosti informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v určenej lehote dotknutej obci.

Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením tohto oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.

Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky