Zariadenie na zber a zhodnocovanie druhotných surovín

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 25.03.2021
MK/A/2021/11739


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 23.03.2021 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti:


„Zariadenie na zber a zhodnocovanie druhotných surovín“
MČ Košice – Juh, k.ú. Južné mesto, priemyselný areál VSS


Navrhovateľ – Martin CVIK INDUSTRY s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer navrhovanej činnosti.
Oznámenie o doručení zámeru je pre verejnosť k dispozícii najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t.j. najmenej do 15.04.2021 na webovej stránke Mesta Košice: www.kosice.sk.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice, najneskôr do 21 dní od doby, kedy bola týmto o zámere informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.
Informovanie verejnosti je prezentované zverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle ako aj zverejnením textu zámeru na webovom sídle MŽP SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky