Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera – Nižné Kapustníky 3, Košice


M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E

Košice, 13.11.2017
MK/A/13536-9

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.11.2017 mu bolo ako
dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť:

„Zariadenie na zber kovových odpadov a papiera – Nižné Kapustníky 3, Košice“
MČ Košice – Juh

Navrhovateľ, S-KOV s.r.o., Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetný zámer činnosti.

Po podrobnom posúdení stanovísk, spresnení sporných otázok, zvážení úrovne spracovania zámeru a výsledkov zisťovacieho konania podľa § 29 ods.11 zákona o EIA, vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie č. OU -KE-OSZP3-2017/023194 zo dňa 31.10.2017, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA a proces posudzovania sa tým končí.

Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona o EIA bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci neposudzovania navrhovanej činnosti.
Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.

Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky