Prejsť na obsah

Zariadenie na zber odpadov Barčianska 64, 040 17 Košice - rozhodnutie o neposudzovaní

Navrhovateľ, ALBAT, spol. s.r.o., Barčianska 64, 040 17 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti uvedeného zámeru.