Zariadenie na zber ostatných odpadov a kovových odpadov

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 04.05.2020
MK/A/2020/07535


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 23.04.2020 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť:


„Zariadenie na zber ostatných odpadov a kovových odpadov“


Navrhovateľ, Kojša, s.r.o., Podnikateľská 2, 040 01 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zámer navrhovanej činnosti.
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona o EIA vydaním rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2020/009994 zo dňa 14.04.2020, že navrhovaná činnosť sa po ukončení zisťovacieho konania nebude posudzovať podľa zákona o EIA.
Mesto Košice, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 16 zákona bezodkladne informuje verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky