Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov - rozšírenie

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E Košice,

25.04.2019 MK/A/2019/06344-8


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.04.2019 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná zmena činnosti:


„Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov - rozšírenie“ Navrhovateľ, ABASK RECYCLLING s.r.o., Trieda KVP 1,040 23 Košice, predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer zmeny predmetnej činnosti.

MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydáva podľa § 29 zákona o EIA a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov pre túto zmenu činnosti rozhodnutie č. 3465/2019-1.7/vt, 20162/2019 zo dňa 11.04.2019, že navrhovaná činnosť sa po ukončení zisťovacieho konania nebude posudzovať podľa zákona o EIA.

Mesto Košice, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 16 zákona bezodkladne informuje verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho uverejnením na tejto úradnej tabuli a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.


Ing. Mária Kottferová

vedúci referátu životného prostredia

a energetiky