Prejsť na obsah

ZASTREŠENIE A OPLÁŠTENIE ČASTI VONKAJŠÍCH ŽERIAVOVÝCH DRÁH V AREÁLI BÝVALÉHO PODNIKU PREFA

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 11.1.2007
A/2007/00080/457

Oznamujem občanom, že dňa 8.1.2007 bol mestu Košice ako dotknutej obci doručený zámer:


„zastrešenie a opláštenie časti vonkajších žeriavových dráh v areáli bývalého podniku prefa košice.“


Navrhovateľ Stelmo, a.s., Košice predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), zámer činnosti „Zastrešenie a opláštenie časti vonkajších žeriavových dráh v areáli bývalého podniku Prefa Košice“.


Zámer je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu štyroch týždňov, t. j. do 9.2.2007.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 21 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 2.2.2007.
Ing. František Knapík
primátor mesta Košice