Záverečná správa výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (2.kolo)

Zverejnenie záverečnej správy 2. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, zameranej na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečisťovania ovzdušia a hluku. 

Posudzované obdobie výzvy: 01.07.2017 - 20.09.2017