Prejsť na obsah

Závod Šamotáreň a Závod na výrobu magnéziových výrobkov

Z v e r e j n e n i e
podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ")


1. Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia:
doručená na správny orgán Slovenskú Inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len IŽP Košice) zaevidovaná pod č. 1081/173-OIPK/2006-Mer/570850106 zo dňa 15.03.2006, doplnená dňa 21.08.2006 a 14.09.2006, VS:570850106

2. Prevádzkovateľ a adresa: Refrako s. r. o
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
IČO: 36 216 887
Okres: Košice II

3. Prevádzka:
3.1 Názov prevádzok: Závod Šamotáreň a Závod na výrobu magnéziových výrobkov
3.2 Adresa prevádzok: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3.3 Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzok:
Závod Šamotáreň: začatie – rok 1965, ukončenie – neurčené
Závod na výrobu magnéziových výrobkov: začatie – rok 1965, ukončenie - neurčené

3.4 Kategória činnosti, do ktorej prevádzky spadajú podľa prílohy č. 1 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ:
3. 5. Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým
krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo
porcelánu, s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň alebo s kapacitou pecí väčšou ako
4 m³ a s hustotou vsádzky väščou ako 300 kg/m³


3.5 Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:
Závod Šamotáreň - pôvodné nenájdené
1. č. ÚPSPVaR 325-3/2003/Sp zo dňa 10.10.2003, Mestská časť Košice – Šaca,
2. č. ÚPSPVaR 737-3/2004/Sp zo dňa 27.10.2004, Mestská časť Košice – Šaca,
3. č. ÚPSPVaR 699-3/2004/Sp zo dňa 21.10.2004, Mestská časť Košice – Šaca,
Závod na výrobu magnéziových stavív - pôvodné nenájdené
1. č. ÚRaŠSS 11a/96 – Va zo dňa 29.1.1996, Obvodný úrad životného prostredia Košice V,
2. č. ŽP 1745/97/Fá zo dňa 20.01.1998, Okresný úrad Košice II

3.6 Dátum a číslo vydania kolaudačného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:
Závod Šamotáreň - pôvodné nenájdené,
1. č. ÚPSPV a R 609-3/2003/04/Sp zo dňa 10.2.2004, Mestská časť Košice – Šaca
Závod na výrobu magnéziových stavív – pôvodné nenájdené
1. č. ŽP 104a/97-Vr zo dňa 26.2.1997, Okresný úrad Košice II.,
2. č. ŽP 979/99/Fá zo dňa 19.7.1999, Okresný úrad Košice II.

3.7 Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel:
Závod Šamotáreň – pozemky parc. č. 209/2-209/4, 209/6-209/17, 209/20-209/27, 209/29-
209/37, katastrálne územie Železiarne, obec Košice – Šaca, okres Košice II.
Závod na výrobu magnéziových výrobkov – pozemky parc.č. 153/4, 153/20, 153/34,
153/36, 153/37, 153/65-153/67, katastrálne územie Železiarne, obec Košice – Šaca, okres
Košice II.


3.8 Dátum zverejnenie na úradnej tabuli inšpektorátu:
29.09.2006
3.9 Posudzovanie vplyvu na životné prostredie:
Vykonávanie činností v prevádzkach Závod Šamotáreň a Závod na výrobu
magnéziových výrobkov si nevyžadovalo posudzovanie vplyvu na životné prostredie ani
cezhraničného vplyvu.


3.10 Dotknuté orgány v konaní:
Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVS, Komenského 52, , 040 01 Košice
Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 11 Košice
Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 11 Košice
Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 11 Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 20 Košice

3.11 Integrované povolenie je v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní rozhodnutím
v správnom konaní

Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje v kancelárii úradu Mesta Košice, posch. č.3, kanc. č. D321, v dňoch: PO - PIATOK, v čase od: 8,.00 do: 15,00 alebo v kancelárii IŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice, č. dv. 7 (v neprítomnosti na sekretariáte č. dv. 5) v pracovných dňoch: pondelok až piatok, v čase od 9,00 hod. do 14, 00 hod.



































V ý z v a
verejnosti a zúčastneným osobám

podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou podľa § 10 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ"), môžu v prípade záujmu podať prihlášku v súlade s § 12 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na adresu správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, (ďalej len „IŽP Košice").

Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Závod Šamotáreň umiestnenú na pozemkoch parcelné číslo 209/2-209/4, 209/6-209/17, 209/20-209/27, 209/29-209/37 v katastrálnom území Železiarne a prevádzku Závod na výrobu magnéziových výrobkov umiestnenú na pozemkoch parcelné číslo 153/4, 153/20, 153/34, 153/36, 153/37, 153/65-153/67 v katastrálnom území Železiarne, prevádzkovateľovi: Refrako s. r. o. , Vstupný areál U. S. Steek, 044 54 Košice.


Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, určuje lehotu na podanie vyjadrenia v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy.


Dátum zverejnenia výzvy : 4.10.2006
Dátum zvesenia výzvy : 20.10.2006
Podpis :

Vyjadrenie doručte na adresu:
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice

prípadne zašlite elektronickou poštou na adresu :
e-mail: sizpipkke@sizp.sk






Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu


Prílohy

1. DOC 2,4 MB Závod Šamotáreň a Závod na výrobu magnéziových výrobkov Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň alebo s kapacitou pecí väčšou ako 4 m3 a s hus