Prejsť na obsah

Zberný dvor Pri bitúnku Košice

Navrhovateľ KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie  podľa § 29  zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene  a doplnení   niektorých zákonov,  zámer navrhovanej činnosti.