Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia

Z v e r e j n e n i e
podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ")

1. Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia:
doručená na správny orgán Slovenskú Inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len IŽP Košice) zaevidovaná pod č. 3563-3227/57/2007/Mer/570850106/R2 zo dňa 31.01.2007. Prepracovaná žiadosť vrátane požadovaných príloh bola na IŽP Košice doručená dňa 13.07.2007, VS:570850106

2. Prevádzkovateľ a adresa: Refrako s.r.o
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
IČO: 36 216 887
Okres: Košice II

3. Prevádzka:
3.1 Názov prevádzky: Závod Šamotáreň
3.2 Adresa prevádzky: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3.3 Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky:
Závod Šamotáreň: začatie – rok 1965, ukončenie – neurčené

3.4 Kategória činnosti, do ktorej je prevádzka zaradená podľa prílohy č. 1 zákona č. 245/2003 Z. z.
o IPKZ:
3. 5. Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, predovšetkým krytinových
škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou
kapacitou väčšou ako 75 t za deň alebo s kapacitou pecí väčšou ako 4 m³ a s hustotou
vsádzky väščou ako 300 kg/m³


3.5 Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:
Závod Šamotáreň - pôvodné nenájdené
1. č. ÚPSPVaR 325-3/2003/Sp zo dňa 10.10.2003, Mestská časť Košice – Šaca,
2. č. ÚPSPVaR 737-3/2004/Sp zo dňa 27.10.2004, Mestská časť Košice – Šaca,
3. č. ÚPSPVaR 699-3/2004/Sp zo dňa 21.10.2004, Mestská časť Košice – Šaca,

3.6 Dátum a číslo vydania kolaudačného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:
Závod Šamotáreň - pôvodné nenájdené,
1. č. ÚPSPV a R 609-3/2003/04/Sp zo dňa 10.2.2004, Mestská časť Košice – Šaca

3.7 Záber katastrálnych území vrátane parcelných čísel, na ktorých sa budú realizovať úpravy
v prevádzke :
Závod Šamotáreň, v ktorej bude realizovaná Rekonštrukcia a modernizácia tunelovej
ohrievarne TO č. III
v jestvujúcom stavebnom objekte Výrobná hala, umiestnenom na pozemku
parcelné číslo 209/2, katastrálne územie Železiarne, obec Košice – Šaca, okres Košice II.

3.8 Dátum zverejnenie na úradnej tabuli IŽP Košice:
06.08.2007


3.9 Posudzovanie vplyvu na životné prostredie:
Vykonávanie činností v prevádzke Závod Šamotáreň si nevyžaduje posudzovanie vplyvu
na životné prostredie ani cezhraničného vplyvu.


3.10 Dotknuté orgány v konaní:
Krajský úrad životného prostredia Košice, ŠVS, Komenského 52, , 040 96 Košice
Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1. 042 20 Košice

3.11 Integrované povolenie je v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní rozhodnutím
v správnom konaní


Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje v kancelárii Magistrátu Mesta Košice, posch. č. 3, kanc. č. D - 321, v dňoch: pondelok - piatok, v čase od: 8 00 do: 15 00, alebo v kancelárii IŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice, č. dv. 7 (v neprítomnosti na sekretariáte č. dv. 5 ) v pracovných dňoch: pondelok až piatok, v čase od 9,00 hod. do 14, 00 hod.V ý z v a
verejnosti a zúčastneným osobám

podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou podľa § 10 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ"), môžu v prípade záujmu podať prihlášku v súlade s § 12 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na adresu správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice (ďalej len „IŽP Košice").

Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku Závod Šamotáreň, v ktorej bude realizovaná Rekonštrukcia a modernizácia tunelovej ohrievarne TO č. III v jestvujúcom stavebnom objekte Výrobná hala, umiestnenom na pozemku parcelné číslo 209/2, v katastrálnom území Železiarne, prevádzkovateľovi: Refrako s.r.o. , Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.


Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, určuje lehotu na podanie vyjadrenia v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy.


Dátum zverejnenia výzvy : 10.8.2007
Dátum zvesenia výzvy :      27.8.2007
Podpis :

Vyjadrenie doručte na adresu:
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Košice,
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice

prípadne zašlite elektronickou poštou na adresu :
e-mail: sizpipkke@sizp.sk

Prílohy

1. DOC 383 KB Žiadosť o vydanie IP žiadosť o IP pre prevádzku - Závod Šamotáreň žiadosť o IP pre prevádzku závod Šamotáreň