Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia DZ Koksovňa - výroba koksových výrobkov

Z v e r e j n e n i e

podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke
podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ)

1. Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia:
doručená na správny orgán SIŽP IŽP, OIPK Košice, dňa 31.10.2006
evidovaná pod č. j. 4617/642-OIPK/2005-Ha, VS: 570031206

2. Prevádzkovateľ:
Názov a adresa: U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice
IČO: 36 199 222
3. Prevádzka:
3.1.Názov prevádzky: Koksovňa

3.2.Adresa prevádzky: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

3.3. Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ:
1. Energetika
1.3 Koksovacie pece

3.4 Dátum a číslo vydaného stavebného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:
- nedoložené, nezachované

3.5 Dátum a číslo vydania kolaudačného povolenia a názov úradu, ktorý ho vydal:
- nedoložené, nezachované

3.6. Záber katastrálnych území, vrátane parcelných čísel: na parc. č. 195/82, 195/80, 195/79, 195/78,195/75, 195/74, 195/70, 195/69, 195/68, 195/67, 195/64, 195/48, 195/47, 195/45, 195/44, 195/42, 195/41, 195/40, 195/39, 195/38, 195/36, 195/34, 195/33, 195/32, 195/31, 195/30, 195/29, 195/28, 195/27, 195/26, 195/25, 195/24, 195/23, 195/22, 195/21, 195/20, 195/19, 195/18, 195/17, 195/16, 195/15, 195/14, 195/13, 195/12, 195/11, 195/10, 195/9, 195/8, 195/7, 200/2, 199/13, 199/11, 199/9, 199/7, 198/6, 198/5, 198/4, 198/3, 198/2, 197/5, 197/4, 197/3, 197/2, 195/115, 195/108, 195/106, 195/102, 195/101, 195/99, 195/98, 195/97, 195/96, 195/95, 195/94, 195/93, 195/92, 195/91, 195/90, 203/38, 203/37, 203/36, 203/34, 203/32, 203/31, 203/27, 203/25, 203/24, 203/23, 203/22, 203/21, 203/20, 203/19, 203/18, 203/11, 203/10, 203/9, 203/8, 203/7, 203/6, 203/5, 203/4, 201/22, 201/21, 201/19, 201/14, 201/13, 201/9, 205/2, 203/73, 126/43, 126/30, 126/9, 195/5, 194/17, 194/16, 194/3, 203/56, 203/54, 203/53, 203/52, 203/50, 203/48, 203/47, 203/44, 203/43, 203/39, 201/8, 201/7, 201/6, 201/5, 201/4, 201/3, 201/2, 200/7, 200/5, 200/4, 200/3, 200/2, 195/86, 195/85, 195/84, 195/83, 195/7, 165/6 kat. územie Železiarne

3.7. Dátum zverejnenia na úradnej tabuli inšpektorátu: 30.11.2006

3.8 Dotknuté orgány:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 11 Košice
Krajský úrad v Košiciach, odbor ŽP- ŠVS, Komenského 52, 041 01 Košice
Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOH, Adlerova 29, 040 22 Košice
Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Košice
Obvodný úrad životného prostredia, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice

Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje v kancelárii úradu Mesta Košice –odd. výst. a ŽP , na posch. č. 3, kanc. č. 321, v dňoch: pondelok - piatok, v čase od: 8,00 do: 15,00, alebo v kancelárii správneho orgánu SIŽP IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice, č. dv. 16, v neprítomnosti na sekretariáte č. dv. 5, v pracovných dňoch: pondelok až piatok, v čase od 9,00 hod. do 14,00 hod.
V ý z v a

verejnosti a zúčastneným osobám

podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou podľa § 10 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ), môžu v prípade záujmu podať prihlášku v súlade s § 12 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ na adresu správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53 Košice (ďalej len SIŽP IŽP Košice, OIPK).
Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti v zmysle § 13 ods. 4 zákona o IPKZ formou petície, ktorú zašle na vyššie uvedenú adresu.

Podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice, Rumanova 14,
040 53 Košice, určuje lehotu na podanie vyjadrenia v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy.


Dátum vyvesenia výzvy : 6.12.2006
Dátum zvesenia výzvy : 21.12.2006
Podpis :


Vyjadrenie doručte na adresu:

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Košice
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
prípadne zašlite elektronickou poštou na adresu :
e-mail: sizpipkke@sizp.sk
Mgr. Jozef Gornaľ
riaditeľ inšpektorátu

Prílohy

1. DOC 763,5 KB Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia Vydanie IP pre prevádzku : Koksovňa, prevádzkovateľovi U.S. Steel, s.r.o