Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín a kríkov na parcele č.: 2784/1 k. ú. Severné Mesto

Žiadateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského č.50, 042 48 Košice


Dátum podania žiadosti: 05.06.2019 žiadateľ uhradil správny poplatok dňa 25.06.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 9 ks drevín rastúcich na parcele č.: 2784/1 k. ú. Severné Mesto na ulici Vysokoškolskej v Košiciach. Podľa doložených podkladov vlastníkom dotknutej parcely je žiadateľ. Podľa doloženého Výpočtu spoločenskej hodnoty drevín ide o výrub 9 ks drevín druhu: 7 ks smrek obyčajný s obvodom kmeňa: 42 cm, 64 cm, 85 cm, 32 cm, 15 cm, 47 cm a 27 cm , 1 ks slivka obvod 33 cm a kríkov druhu orgován o plošnej výmere 24 m. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je, že dreviny nemajú dobré podmienky pre rast, sú vysadené príliš blízko seba, tienia si. Zároveň sú vysadené nevhodne v blízkosti bytového domu zaznamenaný nepriaznivý vplyv na statiku objektu. V prípade silného vetra hrozí nebezpečenstvo vyvrátenia a ohrozenie majetku alebo zdravia obyvateľov.

Sp. zn. konania: MK/A/2019/15160


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk