Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín a kríkov na parcele č.: 3239 k. ú. Južné Mesto

Žiadateľ: CASSARUS s.r.o., Železničiarska 24, 080 01 Prešov


Dátum podania žiadosti: 16.01.2020 správny poplatok bol žiadateľom uhradený dňa 29.01.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu breza s obvodom kmeňa 150 cm a 90 cm a kríkov druhu lieska plocha 9 m rastúcich na parcele č.: 3239 k. ú. Južné Mesto. Parcela je podľa doložených podkladov vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že korene stromov poškodzujú nehnuteľnosť a prípojky médií a zlý zdravotný stav stromov.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/08722


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk