Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín a krov : na parc. č. 504/2, 504/3, 504/4, 504/116, 504/117, 504/119, 504/121, 504/122, 504/129, 504/131, 504/132, 504/133, 504/146, 504/151, 504/153, 504/157, 504/160, 504/161, 504/162 Moldavská ul., kat. územie Južné Mesto.

Žiadateľ: ENTO spol. s. r. o. Jesenského 6, 040 01 Košice v zastúpení VŠA s. r. o. Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Dátum podania žiadosti: 30.03.2020

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub a drevín  a krov v rozsahu : 1 ks javor horský o obvode kmeňa 76 cm, 4 ks breza previsnutá o obvode kmeňa 119 cm, 107 cm, 108 cm, 51 cm, 13 ks smrek pichľavý Engelm o obvode kmeňa od 89 cm do 149 cm, 22 ks slivka sp. o obvode kmeňa od 43 cm do 100 cm, 5 ks jabloň sp. o obvode kmeňa 48 cm, 70 cm, 70 cm, 80 cm, 41 cm, 46 ks orech kráľovský o obvode kmeňa od 42 cm do 168 cm, 14 ks topoľ čierny o obvode kmeňa od 44 cm do 250 cm, 2 ks lieska sp. o obvode kmeňa 68 cm, 73 cm, 15 ks lieska turecká o obvode kmeňa od 85 cm do 169 cm, 2 ks borovica čierna o obvode kmeňa 160 cm, 165 cm, 5 ks jaseň mannový o obvode kmeňa 50 cm, 104 cm, 52 cm, 46 cm, 51 cm, 14 ks borovica lesná o obvode  kmeňa od 60 cm do 141 cm, 2 ks hlošina úzkolistá o obvode kmeňa 54 cm, 51 cm, 3 ks hruška sp. o obvode kmeňov 46 cm, 46 cm, 45 cm, 4 ks agát biely o obvode kmeňov 178 cm, 107 cm, 110 cm, 164 cm, 7 ks lipa malolistá o obvode kmeňa 214 cm, 66 cm, 175 cm, 110 cm, 48 cm, 168 cm, 122 cm, 3 ks čerešňa sp. o obvode kmeňa 91 cm, 66 cm, 42 cm, 2 ks smrek sp. o obvode kmeňa 64 cm, 88 cm, 1 ks dub zimný o obvode kmeňa 299 cm, 1 ks dub letný o obvode kmeňa 41 cm  a krov druhu ruža sp., hloch sp., vŕba sp., slivka sp., borievka sp. baza sp., o plošnej výmere 23 m² rastúcich na parc. č. 504/2, 504/3, 504/4, 504/116, 504/117, 504/119, 504/121, 504/122, 504/129, 504/131, 504/132, 504/133, 504/146, 504/151, 504/153, 504/157, 504/160, 504/161, 504/162 Moldavská ul., kat. územie Južné Mesto.

Dôvodom výrubu je pripravovaná stavba „ Obchodné centrum Košice – Moldavská“ 1. a 2. etapa. 

 

Sp. zn. konania: MK/A/2020/12027

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

lubomira.marcinova@kosice.sk