Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín a krovitých porastov : v lokalite č.1 nevyužívaná poľná cesta a lokalita č. 2 porasty okolo panelového chodníka kat. územie Kamenné

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov v MČ Košice – Sever, kat. územie Kamenné. Lokalita č. 1 (nevyužívaná poľná cesta KN-C č.5655/2) v zložení : nálet drevín dub letný, čerešňa vtáčia s obvodom kmeňa do 40 cm. Krovité porasty : bršlen európsky, baza čierna, slivka trnková, zob vtáčí, ruža šípová. Celková plošná výmera 120 m². Trasa je vedená po nevyužívanej poľnej ceste, ktorá je porastená krovitým porastom v dĺžke 60 m trasy kábla. Za cestou sa nachádza súvislý porast drevín na ostatných plochách, ktorý má charakter lesného porastu. Do týchto porastov trasa nezasahuje. Lokalita č. 2 (porasty okolo panelového chodníka) drevinové zloženie : čerešňa vtáčia o obvode kmeňa 42 cm, jabloň planá o obvode kmeňa 42 cm, 41 cm, hruška obyčajná o obvode kmeňa 40 cm, , topoľ biely o obvode kmeňa 92 cm, 100 cm, 130 cm, 130 cm, vŕba krehká o obvode kmeňa 41 cm, 46 cm, 57 cm, 59 cm, vŕba rakytová o obvode kmeňa 48 cm 77 cm. Krovité porasty : bršlen európsky, baza čierna, slivka trnková, zob vtáčí, ruža šípová, hloh obyčajný, svíb krvavý, Celková plošná výmera 720 m². Dôvodom výrubu drevín a krovitých porastov je príprava výstavby
Nového VN vedenia. Stavba:V222, V473- Košice: ES Západ – Čičky- Kopa- zriadenie VN.

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/07376

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk