Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : na parc. č. 1189, Stará Spišská cesta 6, kat. územie Severné Mesto

Žiadateľ: PaedDr. Tomáš Mitrík, Mgr. Barbara Mitríková, Stará Spišská cesta 6, 040 01 Košice

Dátum podania žiadosti: 04.10.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  3 ks drevín druhu smrek obyčajný o obvode kmeňov 80 cm, 153 cm, 113 cm rastúcich na parcele č. 1189, Stará Spišská cesta 6, kat. územie Severné Mesto.  Dôvodom výrubu drevín sú nasledujúce skutočnosti : nemajú dobré podmienky pre rast, sú vysadené príliš blízko seba, tienia si, sú vysadené nevhodne v blízkosti domu žiadateľa ako aj domu suseda na ulici Stará Spišská cesta  4. Smreky sú vzdialené od seba cca 1 meter, sú veľmi vysoké, začínajú schnúť, zasahujú do elektrického vedenia, koreňový systém začína narúšať plot smerom ku chodníku aj ku plotu suseda a tiež do základov stavby. Kvôli pochybnej stabilite drevín hrozí v prípade silného vetra nebezpečenstvo vyvrátenia drevín a ohrozenia chodcov resp. spadnutia na strechu žiadateľa. 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/21163

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk