Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : na parc. č. 1393/409, Michalovská ul., kat. územie Terasa

Žiadateľ: JUDr. Martina Mižíková, Hodonínska 20, 040 11 Košice

Dátum podania žiadosti: 17.03.2020

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 9 ks drevín druhu : 2 ks slivka sp. o obvode kmeňa 97 cm, 88 cm, 2 ks jabloň sp. o obvode kmeňa 73 cm, 124 cm, 3 ks tuja východná o obvode kmeňa 107 cm, 107 cm, 64 cm a 2 ks cypruštek Lawsonov o obvode kmeňa 125 cm, 73 cm rastúcich na parcele č. 1393/409, ul. Michalovská, kat. územie Terasa. Dôvodom výrubu ako sa píše v žiadosti, je skutočnosť, že stromy sú v nevyhovujúcom stave, nakazené podkôrnym hmyzom, zanedbaná údržba stromov v súčasnosti bez možnosti dotvarovania ďalšieho rastu koruny, niektoré vyvalené k zemi. Dreviny majú posunuté ťažiská, konáre preschnuté v korune, hrozí potenciálne vyvrátenie. Miesta porastov sú v kolízií s budúcou plánovanou výstavbou.

 

Sp. zn. konania: MK/A/2020/11794

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

lubomira.marcinova@kosice.sk