Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : na parc. č. 1460/98, Podnikateľská , kat. územie Barca

Žiadateľ: Marek Šesták, Matičná 705/18, 040 17 Košice

Dátum podania žiadosti: 02.05.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín  druhu breza previsnutá o obvode kmeňov 115,5 cm, 121,5 cm a 118 cm rastúcich na parcele č. 1460/98, ul. Podnikateľská, kat. územie Barca.  Dôvodom výrubu je skutočnosť, že dreviny sa nachádzajú v blízkosti VVN,  vodovodného, kanalizačného a plynového vedenia. A priamo zasahujú do vzdušného telekomunikačného vedenia.  Dreviny sú staré a môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia a k značnej škode na majetku a majetku tretích osôb. 

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/13437

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk