Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : na parc. č. 1547/495, Lubina 1, kat. územie Jazero

Žiadateľ: Jaroslav Postredný,  Šieroká 400, 044 15 Nižná Myšľa

Dátum podania žiadosti: 20.06.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín  druhu : borovica hladká o obvode kmeňa 134,8 cm, smrek obyčajný o obvode kmeňa 124 cm, a tuja západná o obvode kmeňa 84,5 cm rastúcich na parcele č.  1547/495, Lubina č. 1, kat. územie Jazero. Dôvodom výrubu je kolízia drevín so stavbou „Autoservisu.“

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/15956

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk