Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : na parc. č. 1860/5, Fibichova 5-7, kat. územie Skladná

Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov Fibichova 1 -11, Fibichova 1, 040 01 Košice  

Dátum podania žiadosti: 13.08.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu : čerešňa vtáčia o obvode kmeňa 265 cm  a slivka čerešňoplodá o obvode kmeňa 160 cm, rastúcich na parcele č. 1860/5, Fibichova 5 -7, kat. územie Skladná.  Medzi Fibichovou 5 -7  a vchod z predu od ulice Jantárovej, ovocný strom čerešňa svojimi plodmi, ktoré v čase dozrievania padajú na značne exponovaný chodník ohrozujú (pošmyknutie) zdravie obyvateľov a svojou výškou, ktorá siaha až do 5.poschodia zamedzuje prieniku svetla. Na Fibichovej  č. 9 ovocný strom slivka ako na Fibichovej ul. 5-7, naviac korene slivky narušujú statiku schodišťa (vysadená asi 30 cm od schodišťa) a statiku základov pivničných priestorov. 

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/18462

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk