Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín: na parc. č. 1943/37,39, 40, 41, 42, ul. Laborecká - In

Žiadateľ: DOMOV TERASA s. r. o., Považská 40/A, 040 11  Košice

Dátum podania žiadosti: 27.08.2014


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín druhu : 3 ks lipa malolistá o obvode kmeňov 78 cm, 69 cm, 65 cm, na parcele č. 1949/42, 19449/37.,  2 ks agát obyčajný o obvode kmeňov 97 cm, 98 cm,  1 ks borovica lesná o obvode kmeňa 59 cm, na parcele č. 1949/41., 4 ks breza previsnutá o obvode kmeňov 123 cm, 87 cm, 118 cm, 81 cm, na parcele č. 1949/37, 1949/40., 2 ks borovica čierna o obvode kmeňov 82 cm, 100 cm, na parcel č. 1949/40 a krov druhu : borievka netatová o plošnej výmere 12 m², na parcele č. 1949/39, ul. Laborecká – Inžinierska, kat. územie Terasa. Dôvodom výrubu je stavba „ Parkoviská pre bytový dom Galéria city, Považská 40/A, Košice"

 

Sp. zn. konania: A/2014/19227

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 7 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

eliasova@kosice.sk