Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : na parc. č. 2/1, 2/3 Gorkého, kat. územie Letná

Žiadateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 971 01 Banská Bystrica

Dátum podania žiadosti: 06.03.2020

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5  ks drevín druhu smrek sp. o obvode kmeňov 76 cm, 90 cm, 90 cm, 98 cm, 138 cm, rastúcich na parcele č. 2/1, 2/3, Gorkého ul. pre administratívnou budovou DÚ Košice, kat. územie Letná. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že dreviny svojou výškou a umiestnením bránia prístupu denného svetla do kancelárskych priestorov DÚ Košice.

 

Sp. zn. konania: MK/A/2020/11475

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk