Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : na parc. č. 2311, Urbánkova 19, kat. územie Severné Mesto

Žiadateľ: MVDr. Gejza Frindt, Urbánkova 19, 040 01 Košice

Dátum podania žiadosti: 05.08.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  4 ks dreviny druhu borovica lesná  o obvode kmeňov 92 cm, 88 cm, 57 cm, 79 cm,  rastúcich na parc. č. 2311, Urbánková 19,  kat. územie Severné Mesto. Dôvodom výrubu ako sa uvádza v žiadosti je hrozba škody na majetku z dôvodu umiestnenia blízko domu resp. prístrešku, možnosť poškodenia elektrického prívodného kábla do domu, nadmerné tienenie.

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/18085

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk