Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín: na parc. č. 302/54, Južná trieda 82, kat. územie Južné Mesto

Žiadateľ: Jonckheere s. r. o., Južná trieda 82, 040 01  Košice   

Dátum podania žiadosti: 04.09.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín druhu : 3 ks orech kráľovský o obvode kmeňov 110 cm, 63 cm, 78 cm a 5 ks javor jaseňolistý o obvode kmeňov 51 cm, 54 cm, 55 cm, 59 cm, 61 cm rastúcich na parcele č. 302/54, Južná trieda 82, kat. územie Južné Mesto. Dôvodom výrubu je rozšírenie parkovacích miest pre zamestnancov spoločnosti. 

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/19470

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk