Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín: na parc. č. 307/18, Pytliacka ul., kat. územie Lorinčík

Žiadateľ: AGROReal Zemplín, s. r. o. Námestie osloboditeľov 73, 071 01 Michalovce  

Dátum podania žiadosti: 06.05.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks drevín druhu : 2 ks hrab obyčajný o obvode kmeňov 134 cm a 173 cm, 3 ks dub letný o obvode kmeňov 86 cm, 140 cm, 88 cm a 1 ks čerešňa vtáčia o obvode kmeňa 64 cm  rastúcich na parcele č. 307/18, Pytliacka ul., kat. územie Lorinčík.  Dreviny sú v kolízii s plánovanou výstavbou rodinného domu na parcelách č. 264/93, 264/94, 307/18.

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/13631

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk