Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova 16 v MČ Košic

Žiadateľ: Mestská časť Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice

 

Dátum podania žiadosti: 30.11.2017

 


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín druhu borovica  sp. o obvode kmeňov 90cm, 100 cm, 90 cm rastúcich na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova č. 16,  kat. územie Grunt.  Dôvodom výrubu je skutočnosť, že drevina rastúca zo západnej strany bola vysadená jedným z vlastníkov v roku 1986 veľmi blízko domu. Konármi zasahuje do fasády a koreňmi k základom. Pri komplexnej obnove bytového domu sa musel orezať lebo dom sa zatepľuje 15 cm vrstvou minerálnej vlny. Stromy na východnej strane boli rovnako vysadené jedným z vlastníkov v roku 1986 na okraj svahovitého terénu, sú naklonené a hrozí ich pád pri silnom vetre na chodník resp. na zaparkované autá. 

 

 

Sp. zn. konania: MK/A/2017/22952

 


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní  o do dňa zverejnenia tohto oznámenia

 

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

 

ingrid.eliasova@kosice.sk