Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín: na parc. č. 4012, Národná trieda, kat. územie Severné Mesto

Žiadateľ: ZEN Development s. r. o., Herlianska 59, 040 14 Košice

Dátum podania žiadosti: 04.07.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín druhu : orech kráľovský o obvode kmeňa 150 cm, 2 ks čerešňa vtáčia o obvode kmeňov 135 cm, 176 cm, rastúcich na parcele č. 4012, Národná trieda 6, kat. územie Severné Mesto.  Dôvodom výrubu drevín je plánovaná výstavba polyfunkčného objektu a parkoviska na danej parcele.  

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/16646

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk