Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : na parc. č. 578/2, Trnková č. 17, kat. územie Košická Nová Ves.

Žiadateľ: Ľubomír Roško, Ovručská 19, 040 22 Košice

Dátum podania žiadosti: 26.02.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks ihličnatých drevín druhu smrek sp. o obvode kmeňov 100 cm, 130 cm, 135 cm, rastúcich na par. č. 578/2, ul. Trnková 17, kat. územie Košická Nová Ves. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že dreviny rastú v blízkosti oplotenia a RD. Dve dreviny koreňovým systémom poškodzujú plot, jedna drevina zasahuje do nadzemných inžinierskych sietí. V prípade nepredvídateľnej situácie môže dôjsť k vývratu a ujme na zdraví.

Nakoľko pri podaní žiadosti nebol zaplatený správny poplatok, správny orgán vyzval žiadateľa k jeho zaplateniu. Dňa 13.03.2019 bol  správny poplatok  zaplatený a správny orgán pokračuje v konaní.

 

Sp. zn. konania: MK/A/2019/09986

 

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

lubomira.marcinova@kosice.sk