Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcelách č.: 3624/11, 3624/13, 3626 k. ú. Letná

Žiadateľ: KOPA s.r.o., Šoltésovej č.1, Košice v zastúpení žiadateľa CTR Alvinczy s.r.o., Štúrova č.27, 040 01 Košice


Dátum podania žiadosti: 22.08.2019 správny poplatok bol žiadateľom uhradený dňa 26.08.2019


Stručný opis predmetu konania: vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín druhu: čerešňa vtáčia obvod kmeňa 217 cm, smrek pichľavý 163 cm a lipa malolistá 242 cm rastúcich na parcelách č.: 3624/11, 3624/13, 3626 k. ú. Letná. Parcely sú podľa predložených podkladov vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je výstavba polyfunkčného rezidenčného súboru: „ Rezidencia Albelli“.


Sp. zn. konania: MK/A/2019/19031


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk