Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 1871/46 katastrálne územie Terasa

Žiadateľ: Medická Košice s.r.o., Popradská 68/251, 040 11 Košice

Dátum podania žiadosti: 02.06.2017 podanie bolo žiadateľom doplnené dňa 08.06.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 11 ks drevín druhu: Picea pungens „Glauca" s obvodom kmeňa 117 cm, 2 ks Pinus nigra 77 cm a 79 cm, 3 ks Taxus baccata L. 74 cm, 76 cm, 44 cm, Thuja occidentális „Malonyana" 63 cm, Chamaecyparis nootkatensis 83 cm, Cotinus coggygria 57 cm, Juglans regia 62 cm, Mallus 157 cm. Podľa doplneného podania dreviny rastú na parcele č: 1871/46 k. ú. Terasa. Súčasťou podania bol aj súhlas vlastníka parcely. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je plánovaná realizácia stavby : „ Ubytovne pre krátkodobé ubytovanie. Súčasťou podania je aj riešenie náhradnej výsadby PD: „Náhradná výsadba drevín - Ubytovne pre krátkodobé ubytovanie".


Sp. zn. konania: MK/A/2018/04451 : MK/A/2018/04451

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

lubomira.marcinova@kosice.sk