Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 3122/4 k. ú. Letná

Žiadateľ: Vladimír Hrunka, Komenského č.29, Košice a Ing. Ľubomír Masaryk, Budanova č.25, Košice


Dátum podania žiadosti: 24.07.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na parcele č.: 3122/4 k. ú. Letná. Ide o dreviny druhu: breza bradavičnatá, agát biely a javor mliečny s obvodom kmeňa 74 cm, 188 cm a 138 cm. V prípade brezy a javora sa podľa žiadosti jedná o stromy vyschnuté. Agát je poškodený imelom. Nadmerná výška drevín a veľkosť v prípade poškodenia stromov vetrom môže spôsobiť nemalé škody na majetku a zdraví.


Sp. zn. konania: MK/A/2019/17575


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk