Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 3797/1 k. ú. Huštáky

Žiadateľ: IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy Košice, Čsl. Armády 20, Košice


Dátum podania žiadosti: 11.03.2021


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks ihličnatých drevín rastúcich na parcele č.: 3797/1 k. ú. Huštáky. Druhovo da jedná o smrek pichľavý s obvodom kmeňa meraným vo výške 130 cm nad zemou : 113 cm, 97 cm, 97 cm a 110 cm. Podľa doložených podkladov je vlastníkom parcely SR a žiadateľ je v LV uvedený ako správca. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je plánované rozšírenie parkovacích miest v uvedenej lokalite pri budove. Zároveň plánujú preorganizovať garáž v budove a sprístupniť ho cez uvedenú plochu.


Sp. zn. konania: MK/A/2021/11346


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk