Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 3885 k. ú. Severné Mesto

Žiadateľ: Agnesa Jankuláková, Rázusova 5, 040 01 Košice


Dátum podania žiadosti: 17.04.2019 správny poplatok bol žiadateľom uhradený dňa 09.05.2019


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 8 ks ihličnatých drevín druhu Tuja západná a 1 ks smrek pichľavý rastúcich na parcele KN C č.: 3885 k. ú. Severné Mesto. Biometrické parametre drevín sú 60, 52, 73, 63, 68, 47, 48 a 70 cm a obvod smreka je 73 cm. Podľa doložených podkladov vlastníčkou parcely je žiadateľ. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že dreviny rastú v tesnej blízkosti oplotenia a nebytových priestorov v stiesnených pomeroch a svojim umiestnením a rastom nadmerne zatieňujú budovu, poškodzujú oplotenie a bránia realizovanej rekonštrukcii budovy (oprava omietok a oplotenia). Smrek rastie na mieste, ktoré je v rámci rekonštrukcie určené na iné účely.


Sp. zn. konania: MK/A/2019/12788


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk