Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 5381/1 k. ú. Krásna

Žiadateľ: Marián Bičkoš, Ortoviská 7, 040 18 Košice


Dátum podania žiadosti: 24.02.2020 správny poplatok bol žiadateľom uhradený dňa 26.02.2020


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks ihličnatých drevín druhu smrek obyčajný s obvodom kmeňa 75 cm a 95 cm rastúcich na parcele č.: č.: 5381/1 k. ú. Krásna. Parcela je podľa predložených podkladov vo vlastníctve žiadateľa. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že stromy ohrozujú možným spadnutím pri búrke alebo silnom vetre rodinný dom a strechu, plynovú prípojku a elektrické vedenie. V roku 2019 po búrke jeden zo stromov spadol a bol potrebný zásah hasičov, nakoľko ohrozoval elektrické vedenie. Z tohto dôvodu chce žiadateľ predísť nežiadúcim udalostiam a stromy vyrúbať a nahradiť ich nízko rastúcim druhom.


Sp. zn. konania: MK/A/2020/10965


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk