Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 878 k. ú. Šaca

Žiadateľ: fyz. osoba


Dátum podania žiadosti: 25.03.2021


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks listnatých drevín druhu orech kráľovský rastúcich na parcele č.: 878 k. ú. Šaca. Vlastníkom parcely je podľa doložených podkladov žiadateľ. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že pozemok sa bude vyrovnávať a bude sa na ňom stavať dom.


Sp. zn. konania: MK/A/2021/11938


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk