Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: č.: 1498/2 k. ú. Skladná

Žiadateľ: fyz. osoba


Dátum podania žiadosti: 10.03.2021


Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub : 2 ks ihličnatých drevín rastúcich na parcele č.:1498/2 k. ú. Skladná. Druhovo sa jedná o 1 ks smrek obyčajný s obvodom kmeňa 80 cm a 1 ks borovica lesná obvod kmeňa 81 cm. Dreviny rastú na parcele ktorá je podľa LV č.: 11554 vo vlastníctve žiadateľov. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je skutočnosť, že dreviny sa nachádzajú v mieste pripravovaného vjazdu na predmetný pozemok. V žiadosti je uvedené, že alternatívny vjazd na pozemok nie je možný.


Sp. zn. konania: MK/A/2021/11232


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia


E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
lubomira.marcinova@kosice.sk