Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na pozemku reg. „C“, parc. č. 1/8, 1/16, 1/22, 1/53 v k. ú. Terasa

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 27 ks drevín na pozemku reg. „C“, parc. č. 1/8, 1/16, 1/22, 1/53 v k. ú. Terasa