Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Výrub drevín na pozemku reg. „C“, parc. č. 1012/1, k. ú. Nižná Úvrať

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 2 ks drevín rastúcich na pozemku reg. „C“, parc. č. 1012/1,  k. ú. Nižná Úvrať