Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Výrub drevín na pozemku reg. „C“, parc. č. 1072/1, k. ú. Stredné Mesto

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 2 ks drevín rastúcich na pozemku reg. „C“, parc. č. 1072/1  v  k. ú. Stredné Mesto